20 Δεκεμβρίου 2010

Χαρακτηριστικές ομάδες...

  X.O.                  ONOMA X.O.       ΤΑΞΗ  ΕΝΩΣΗΣ
 -OH                                            ΥΔΡΟΞΥΛΙΟ                                           ΑΛΚΟΟΛΕΣ
 - C-OH  ή  -COOH                KAΡΒΟΞΥΛΙΟ                        ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ
  
   O
                                                         -CH=O
                                                 ΑΛΔΕŸΔΟΜΑΔΑ                                      ΑΛΔΕŸΔΕΣ
 >C=O                          
 ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟ                                   C-C-C
                                                            ║         
                                     O
                                                  ΚΕΤΟΝΟΜΑΔΑ                                            ΚΕΤΟΝΕΣ
 -C-O-C- ή   -COOC-               ΕΣΤΕΡΟΜΑΔΑ                                            ΕΣΤΕΡΕΣ
 
   O
 -CN    ή     -CN                 KYANOMAΔΑ                                                    ΝΙΤΡΙΛΙΑ
                                         ΑΛΟΓΟΝΟΜΑΔΑ                            ΑΛΚΥΛΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ
 -ΝΗ2                                      ΑΜΙΝΟΜΑΔΑ                                                      ΑΜΙΝΕΣ
 -C-O-C-                                AIΘΕΡΟΜΑΔΑ                                                  ΑΙΘΕΡΕΣ

Η αρχή το ήμισυ του παντός(;)

Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να βάλουμε τη χημεία σε ένα blog... Να δούμε τελικά αν μπορούμε διαδικτυακά να εξελίξουμε τη διδασκαλία του μαθήματος αυτού -και γιατί όχι και άλλων στη συνέχεια- και τελικά να βάλουμε σε άλλες φόρμες τα παραδοσιακά σχήματα...

Άντε να εναρμονιστούμε με τη νέα εποχή γιατί το internet δεν είναι μόνο facebook...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...