16 Απριλίου 2011

2.1.Συμπληρώστε κι αυτό το πινακάκι...  Ένα πινακάκι που θα σας βοηθήσει να θυμηθείτε ατομικό-μαζικό αριθμό, κατανομή ηλεκτρονίων σε στοιβάδες και πώς βρίσκουμε τη θέση ενός ατόμου στον περιοδικό πίνακα... 
                                            ...δείτε και τη θεωρία λίγο...

άτομο
Z
A
p
n
e
K
L
M
N
περίοδος
ομάδα
Na
11
23

O

16
8
Al14
13


Mg

25

2
-


He

4
-
-
-

VIIIA
Br
35
80

C6

2
IVA
S166
-


Ca20

4
IIA
Cl

35

1815 Απριλίου 2011

1.1.Συμπληρώστε το πινακάκι...


σωματίδιοZApne
Na
11
23O


8
8

Al+3
13


14

Mg

25


12
He


2
2

Br-1

80


36
C

14

8

S-2


16
16

Ca+220
18
Cl

35


17


5.2.Λίγα...θεματάκια β΄λυκείου (κατ) "οξειδοαναγωγή"


ΘΕΜΑ 1Ο
Να βρεθούν οι αριθμοί οξείδωσης των
(α)N στο HNO3 (β)C στο C3H8 (γ)Cl στο CaOCl2     (δ)O στο H2O2.

ΘΕΜΑ 2Ο
Να συμπληρωθούν οι παρακάτω οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις
(α) Fe + H2SO4(αραιό)-->   
 (β) Fe + H2SO4 (πυκνό)-->
(γ) CaOCl2 +NH3-->
(δ) KMnO4SO2 + H2SO4-->  
  (ε) K2Cr2O7+ SO2 +H2SO4-->
(στ) S +H2SO4   -->
 (ζ) KMnO4 + Η2Ο2 + H2SO4-->

ΘΕΜΑ 3Ο
0,1mol μετάλλου Μ, που έχει δυο αριθμούς οξείδωσης χ και ψ (με χ<ψ) αντιδρά πλήρως με περίσσεια αραιού διαλύματος H2SO4 και εκλύονται 2,24 L αερίου ,μετρημένα σε stp. Το διάλυμα που προκύπτει αντιδρά πλήρως με 100 ml, όξινου με H2SO4 ,διαλύματος KMnO4 0,2M. Να βρεθούν οι αριθμοί οξείδωσης χ και ψ του μετάλλου Μ.


ΘΕΜΑ 4Ο
11,2 g Fe αντιδρούν με διάλυμα ΗΝΟ3 και παράγεται μίγμα ΝΟ και ΝΟ2 συνολικού όγκου 8,96 L, σε stp.
(α) Να υπολογιστούν οι ποσότητες του ΝΟ και του ΝΟ2 που παράγονται.
 (β)Να υπολογιστεί το ποσοστό του σιδήρου που μετατράπηκε σε ΝΟ και σε ΝΟ2.
 (γ) Το μίγμα του ΝΟ και του ΝΟ2 εισάγεται σε δοχείο όγκου 1L και αφήνεται να ισορροπήσει. Τελικά στο δοχείο έχουμε ισομοριακές ποσότητες ΝΟ και ΝΟ2. Να υπολογιστεί η Κc της
                                 2ΝΟ(g) + Ο2(g 2ΝΟ2(g)
και οι ποσότητες όλων των αερίων στην κατάσταση ισορροπίας.
Δίνονται Αr Fe=56.
                                                          ... οι απαντήσεις: ... μετα την προσπάθειά σας...

10 Απριλίου 2011

Ατομικός αριθμός-Μαζικός Αριθμός-Περιοδικός Πίνακας-Χημικοί Δεσμοί


 Ατομικός Αριθμός (Ζ)-Μαζικός Αριθμός (Α)
A
  Ζ Χ
                      Α:μαζικός αριθμός (p+n)                         
             Ζ:ατομικός αριθμός (p)           Στα ουδέτερα άτομα: αριθμός p+=αριθμός e
                                                Ιόντα                       / ---->  Όταν παίρνει ω e-: Χ (ανιόν)
                                                                                   /
                                                                            Χ ------> Όταν δίνει ω e- :    Χ (κατιόν)

Ηλεκτρονιακή δόμηση
Τα ηλεκτρόνια τοποθετούνται σε στοιβάδες γύρω από τον πυρήνα. Όσο πιο κοντά στον πυρήνα είναι μια στοιβάδα, τόσο μικρότερη ενέργεια έχει. Κάθε στοιβάδα χωράει το πολύ ως 2n2 e- (n:κύριος κβαντικός αριθμός της στοιβάδας). Έτσι η Κ(η=1) χωράει ως 2 e-, η L(η=2) χωράει ως 8 e-, η Μ (η=3) χωράει ως 18 e-…. Η τελευταία, όμως δεν μπορεί να έχει πάνω από 8 e-, ενώ η προτελευταία θα έχει από 8 e- ως 18 e- (εκτός της Κ.)
Π.χ.   11Να..:Κ-2 e      8O..:Κ-2 e   19K..: K-2 e    35Br..: K-2 e  
                       L-8 e              L-6 e              L-8 e                L-8 e
                      M-1 e                                     M-8 e              M-18 e
                                                                    N-1 e                N-7 e

Περιοδικός Πίνακας 
Περιέχει 8 περιόδους και 18 ομάδες (8κύριες και 10 δευτερεύουσες)
Τα στοιχεία της ίδιας περιόδου έχουν τον ίδιο αριθμό στοιβάδων, ενώ τα στοιχεία της
 ίδιας (κύριας) ομάδας έχουν τον ίδιο αριθμό e- στην εξωτερική τους στοιβάδα.
         Έστω στοιχείο  Χ (κύριας ομάδας) με ηλεκτρονιακή δομή:
1η στοιβάδα: Κ(2 e- )
2η στοιβάδα: L(8 e-)          Το στοιχείο αυτό θα ανήκει στην νη περίοδο και στην ωΑ ομάδα.
 
νη στοιβάδα: Ψ(ω e-)  

π.χ.    11Να..:Κ-2 e              8O..:Κ-2 e                   19K..: K-2 e             35Br..: K-2 e  
                       L-8 e                      L-6 e                              L-8 e                          L-8 e
                      M-1 e                                                             M-8 e                        M-18 e
                                                                                              N-1 e                         N-7 e
        3η περίοδος            2η περίοδος            4η περίοδος            4η περίοδος
       ΙΑ ομάδα                  VIA ομάδα                         IA  ομάδα              VIIA ομάδα

Χημικοί Δεσμοί
Τα στοιχεία με 1,2,3 e-  στην εξωτερική τους στοιβάδα θέλουν να τα διώξουν για να αποκτήσουν «δομή ευγενούς αερίου» (ηλεκτροθετικά), ενώ εκείνα που έχουν 4,5,6,7 e- στην εξωτερική τους στοιβάδα θέλουν να πάρουν για να την συμπληρώσουν (ηλεκτραρνητικά). Εξαίρεση το 1Η.

ΙΟΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ σχηματίζεται ανάμεσα σε ένα ηλεκτροθετικό άτομο (έστω Α το οποίο διώχνοντας α e- θα γίνει κατιόν Α ) και ένα ηλεκτραρνητικό άτομο (έστω Β το οποίο παίρνοντας β e-  θα γίνει ανιόν Β ). Τα ιόντα που προκύπτουν έλκονται και σχηματίζονται κρυσταλλικά πλέγματα τύπου  β[Α] α[Β].
π.χ.    11Να..:Κ-2 e              8O..:Κ-2 e                 
                       L-8 e                      L-6 e               2[ Να]+  [ Ο]-2             
                      M-1 e                                                                                                                      

ΟΜΟΙΠΟΛΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ σχηματίζεται ανάμεσα σε δυο ηλεκτραρνητικά άτομα με δημιουργία «κοινών ζευγαριών ηλεκτρονίων» που προκύπτουν από αμοιβαία συνεισφορά μονήρων ηλεκτρονίων των ατόμων. Έτσι δημιουργούνται μόρια τύπου ΑΧΒΨ.
π.χ.    1Η..:Κ-1 e              8O..:Κ-2 e                     ..                                                            ..    ..
                                                   L-6 e               Η-Ο-Η (Η2Ο)   και    Η-Η(Η2)   και   : Ο=Ο:  2)
                                                                                 ¨        

5.1.Συντελεστές... :-)


Συμπλήρωση οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων πολύπλοκης μορφής


Άσκηση χημικής ισορροπίας (ΙΙΙ)


Άσκηση χημικής ισορροπίας (ΙΙ)


Άσκηση χημικής ισορροπίας (Ι)


Το κρυφο μήνυμα στο νερό!

Η δύναμη της σκέψης επιδρά στην ύλη!..


Μπορεί το νερό να αλλάξει σε μοριακό επίπεδο από τις σκέψεις μας;
Ναι αποδεικνύεται με επιστημονική έρευνα, φωτογραφίες και ελέγχους 100 ανεξάρτητων κριτών!
Μπορεί η θετική σκέψη ή η προσευχή να επηρεάσει την ύλη πέρα από κάθε αμφιβολία!
Ο Masaru Emoto, είναι ένας Ιάπωνας επιστήμονας που απέδειξε όλα τα παραπάνω, πέρα από κάθε αμφιβολία.
Γεννημένος στην Yokohama το 1943, αποφοίτησε σαν Doctor από το ανοιχτό διεθνές πανεπιστήμιο εναλλακτικής ιατρικής στην Iνδία το 1992 και έγινε πρόεδρος του International Water for Life Foundation το 2005 με σκοπό την εκπαίδευση του κόσμου για την δυνατότητα του νερού να αλλάξει την ποιότητα του πλανήτη και είναι συγγραφέας 6 βιβλίων πάνω στο θέμα της αλλαγής νερού από την σκέψη μας, με πάνω από 2.000.000 πωλήσεις διεθνώς. 

Με απλά λόγια αποδεικνύει ότι μπορούμε να αλλάξουμε την ποιότητα νερού με την σκέψη μας και μόνο.
Θετική σκέψη για θετική αλλαγή, αλλά και το αντίθετο.
Έκανε ένα μοναδικό επιστημονικό πείραμα για να υποστηρίξει την άποψή του.
Συνεργάτες στο πείραμά του, είχε τον Dean Radin, PhD, Gail Hayssen και τον Takashige Kizu.
Απομόνωσε 2 δείγματα νερού από την ίδια πηγή, σε ηλεκτρομαγνητικά προστατευμένο δωμάτιο στην Καλιφόρνια και συγκέντρωσε 2.000 ανθρώπους στο Τόκιο.
Η ομάδα δεν ήξερε τίποτα για τα 2 ξεχωριστά δείγματα νερού και κλήθηκε από τον Εmoto να στείλει τις θετικές της σκέψεις στο δείγμα νερού στην Καλιφόρνια. 
Ένας φωτογράφος αναλυτής, φωτογράφησε τα δείγματα νερού χωρίς να ξέρει τίποτα για τα διαφορετικά δείγματα και τον στόχο του πειράματος και οι φωτογραφίες του αναλύθηκαν από 100 ανεξάρτητους κριτές για την αισθητική των μοριακών κρυστάλλων του νερού αφού πάγωσαν τα δείγματα μετά την μαζική αποστολή θετικών σκέψεων.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όντως το νερό που δέχθηκε τις θετικές σκέψεις των Ιαπώνων, ήταν πολύ καλύτερο από το άλλο δείγμα της ίδιας   πηγής.
Το πείραμα εκδόθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Journal of Science & Healing
εκδόσεων Elsevier τον Σεπτέμβριο του 2006.
O Εμότο προχώρησε σε προσωπικά πειράματα με λέξεις και μουσικές που μπορεί να επηρεάσει την δομή του νερού, με ανάλογα αποτελέσματα.

Να υπενθυμίσουμε εδώ, ότι το 75 % του σώματος είναι νερό, ότι πίνουμε πολύ νερό και είμαστε ότι τρώμε και πίνουμε.

Μια σκέψη: η επιστήμη είναι ένα εργαλείο για την ανακάλυψη της όποιας αλήθειας υπάρχει ¨εκεί έξω¨... ένα εκπληκτικό εργαλείο είναι η αλήθεια...
Πολλές φορές μαγευόμαστε από τις δυνατότητες του "εργαλείου" και θεοποιώντας το ξεχνάμε την πραγματική αποστολή του...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...