30 Οκτωβρίου 2011

Απάντηση στην άσκηση 1.1.

 ΛΥΣΗ 1.1. 
(α) Για το Δ1: ΠV=nRT άρα  
 4,92* 0,2=n* 0,082* 300  άρα  n(ουρίας)= 0,04 mol.
       m(ουρίας)= n * Mr    m=0,4* 60=24 g.

(β) Στο διάλυμα που θα προκύψει θα ισχύει:
n(ουρίας)= 0,4 mol, V1=200+800=1000 ml ή 1 L, T=27+273=300 K.
         Π1V1=nRT άρα Π1* 1=0,4* 0,082* 300 άρα
Π1= 0,492 atm.

(γ) Προσθέτουμε n΄(ουρίας)= 2,4/60 = 0,04 mol.                   
      Άρα η συνολική ποσότητα ουρίας που θα έχουμε στο δ/μα που θα προκύψει θα είναι 0,04+0,04=0,08 mol.
Οπότε Π2V=nολRT    άρα  Π2* 0,2=0,08* 0,082* 300 άρα Π2=9,84 atm.

(δ) C1=0,04/0,2  =0,2 M .
Οπότε    CTVT=C1V1+C2V2  άρα  CT 0,4 = 0,2 * 0,2 + 0,4 * 0,2  άρα  CT = 0,3 M.
       Τελικά      ΠT=CTRT  οπότε      ΠT=7,38 atm.

(ε) Δ/μα γλυκόζης: Σε 100 ml δ/τος περιέχονται 1,8 g ουρίας
                                 σε 1000 ml δ/τος περιέχονται   x
                                                                             x = 18 g ουρίας  ή 0,1 mol ουρίας.
    ‘Αρα το δ/μα γλυκόζης έχει C3 = 0,1 Μ.

          Αφού το Δ1 είναι πυκνότερο από το δ/μα γλυκόζης, μετά την ανάμιξη η ωσμωτική του πίεση θα μειωθεί κατά 25% και θα γίνει
 Π΄=Π1–0,25Π1=0,75 Π1 = 3,69 atm.
Οπότε  Π΄V΄= (n(ουρίας) + n(γλυκόζης) )RT  όμως n(γλυκόζης)=0,1*0,2=0,02 mol.
άρα 3,69(0,2 +  Vχ)= (0,04+0,02)0,082*300   άρα Vχ= 0,2 L  ή  200ml.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...