27 Νοεμβρίου 2011

Φίδι από το ... πουθενά!

Ένα φίδι που εμφανίζεται από το πουθενά, ακριβώς όπως εκείνα που απεικονίζονται να βγαίνουν από το μέτωπο των Φαραώ της Αιγύπτου, αποτελεί σίγουρα ένα άκρως εντυπωσιακό θέαμα! 

Στο παρακάτω βίντεο, η εικόνα δημιουργεί την εντύπωση πως κάτι ανεξήγητο και μεταφυσικό συμβαίνει! Το πείραμα όπως διεξήχθη μπροστά σε εκατοντάδες ανθρώπους σε Επιστημονικό Διήμερο στην Πολωνία το 2008, "κόβει την ανάσα":

30 Οκτωβρίου 2011

Απάντηση στην άσκηση 1.1.

 ΛΥΣΗ 1.1. 
(α) Για το Δ1: ΠV=nRT άρα  
 4,92* 0,2=n* 0,082* 300  άρα  n(ουρίας)= 0,04 mol.
       m(ουρίας)= n * Mr    m=0,4* 60=24 g.

(β) Στο διάλυμα που θα προκύψει θα ισχύει:
n(ουρίας)= 0,4 mol, V1=200+800=1000 ml ή 1 L, T=27+273=300 K.
         Π1V1=nRT άρα Π1* 1=0,4* 0,082* 300 άρα
Π1= 0,492 atm.

(γ) Προσθέτουμε n΄(ουρίας)= 2,4/60 = 0,04 mol.                   
      Άρα η συνολική ποσότητα ουρίας που θα έχουμε στο δ/μα που θα προκύψει θα είναι 0,04+0,04=0,08 mol.
Οπότε Π2V=nολRT    άρα  Π2* 0,2=0,08* 0,082* 300 άρα Π2=9,84 atm.

(δ) C1=0,04/0,2  =0,2 M .
Οπότε    CTVT=C1V1+C2V2  άρα  CT 0,4 = 0,2 * 0,2 + 0,4 * 0,2  άρα  CT = 0,3 M.
       Τελικά      ΠT=CTRT  οπότε      ΠT=7,38 atm.

(ε) Δ/μα γλυκόζης: Σε 100 ml δ/τος περιέχονται 1,8 g ουρίας
                                 σε 1000 ml δ/τος περιέχονται   x
                                                                             x = 18 g ουρίας  ή 0,1 mol ουρίας.
    ‘Αρα το δ/μα γλυκόζης έχει C3 = 0,1 Μ.

          Αφού το Δ1 είναι πυκνότερο από το δ/μα γλυκόζης, μετά την ανάμιξη η ωσμωτική του πίεση θα μειωθεί κατά 25% και θα γίνει
 Π΄=Π1–0,25Π1=0,75 Π1 = 3,69 atm.
Οπότε  Π΄V΄= (n(ουρίας) + n(γλυκόζης) )RT  όμως n(γλυκόζης)=0,1*0,2=0,02 mol.
άρα 3,69(0,2 +  Vχ)= (0,04+0,02)0,082*300   άρα Vχ= 0,2 L  ή  200ml.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...