28 Φεβρουαρίου 2011

Ονοματολογία οργανικών ενώσεων


    Α)ΜΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Αρχικά κάνουμε αρίθμηση της ανθρακικής αλυσίδας ξεκινώντας από εκείνη την άκρη στην οποία βρίσκεται πιο κοντά η χαρακτηριστική ομάδα.Αν δεν υπάρχει ομάδα ή αν αυτή βρίσκεται στη μέση της αλυσίδας ξεκινάμε την αρίθμηση απ΄την άκρη στην οποία είναι πιο κοντά ο πολλαπλός δεσμός.
Π.χ


         4        3       2      1                              5       4        3    2    1      
        CH3-CH2-CH-CH3                        CH3-CH2-CH-CH=CH2
                         (                                                      (
                        OH                                                  OH  

Το όνομα μιας οργανικής ένωσης αποτελείται από 3 μέρη

 1ο ΜΕΡΟΣ   Δείχνει τον αριθμό των ανθράκων.
 2ο ΜΕΡΟΣ   Δείχνει τα είδη των δεσμών.
 3ο ΜΕΡΟΣ   Δείχνει τη χαρακτηριστική ομάδα που περιέχει η ένωση.

1ο ΜΕΡΟΣ
2ο ΜΕΡΟΣ
3ο ΜΕΡΟΣ
1 άτομο C    μεθ-
Κορεσμένη ΟΕ      -αν-
Υδρ/κας          -ιο.
2 άτομαC     αιθ-
1 διπλός δεσμός    –εν-
-ΟΗ                -ολη.
3 άτομαC     προπ-
1 τριπλός δεσμός   –ιν-
-COOH           -ικο οξυ.
4 ατομαC     βουτ-
2 διπλοί δεσμοί   –διεν-
-CH=O            -αλη.
5 άτομαC     πεντ-
3διπλοί δεσμοί  –τριεν-
>C=O              -ονη
6 άτομαC      εξ-
2 τριπλοί δεσμοί  –διιν-
-CN                -νιτριλιο
   … … …
    … … …
    … … …

Π.χ.
     4        3        2     1   
    CH3-CH2-CH-CH3      ονομάζεται  2,βουτ-αν-όλη.               
                  (                                 
                 OH          
                                               
    4       3      2   1                                         
  CH3-CH2-CH=CH2     ονομάζεται   1,βουτ-εν-ιο.
              
                                             
    4      3   2        1           
   CHC-CH2-CH2-OH  ονομάζεται 3,βουτ-ιν-1,ολη

 
Όταν η ένωση έχει και δεσμό και ομάδα στην αρχή μπαίνει η θέση του δεσμού ενώ η θέση της ομάδας μπαίνει πριν την κατάληξη.                                     
                                                                 
ΠΡΟΣΟΧΗ ‼ Αν σε μια ένωση υπάρχουν και διπλός και τριπλός δεσμός που ισαπέχουν η αρίθμηση αρχίζει απ΄την άκρη στην οποία είναι πιο κοντά ο διπλός δεσμός.
     5      4   3        2        1      
    CHΞC-CH2-CH=CH2      1,πεντ-εν-4,ιν-ιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ ‼ Οι χαρακτηριστικές ομάδες –COOH ,-CN , -CH=O βρίσκονται πάντα σε θέση 1 μιας και βρίσκονται πάντα στην αρχή της αλυσίδας. Έτσι στο όνομα των ενώσεών τους η θέση μπορεί να παραλείπεται.
   
   CH2-CH=CH-COOH         ονομάζεται   2,βουτ-εν-ικο οξύ αντί για 
                                                              2,βουτ-εν-1,ικό οξύ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ‼  Οι χαρακτηριστικές ομάδες –ΝΗ2 ,-Χ (κλπ) δεν δίνουν κατάληξη στο όνομα της ένωσής τους, αλλά μπαίνουν στο όνομα σαν πρόθεμα.
   
    CH3-CH2-CH-COOH        ονομάζεται 2,χλωρο-(1),βουτ-αν-ικό οξύ.
                    Cl                                                                            
   
   Cl-CH-CH2-CH=CH-Cl     ονομάζεται 1,4,4,τριχλωρο-1,βουτ-εν-ιο.
        Cl                                                                                            
 

Β)ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΙΣΜΕΝΗ ΑΛΥΣΙΔΑ.   

Πρώτα πρέπει να βρούμε την κύρια ανθρακική αλυσίδα. Λέγοντας κύρια αλυσίδα εννοούμε τη μεγαλύτερη δυνατή αλυσίδα που περιέχει όλες τις χαρακτηριστικές ομάδες και όλους τους πολλαπλούς δεσμούς ( ή τους περισσότερους δυνατούς ) και είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γίνεται.

 Π.χ.                                                                                                                                                                                  CH2= C---CH-CH--CH3                    CH3--CΗ--CH2-COOH          
               (      (      (                                           (
             CH2 OH CH2                                     CH2                               
               (            (                                           (                                              
              CH3       CH3                                     CH3

Τα κομμάτια της αλυσίδας που δεν συμπεριλήφθηκαν στην κύρια αλυσίδα αποτελούν τις διακλαδώσεις . Κατά κύριο λόγο αυτά είναι αλκύλια (R-) τα  οποία ονομάζονται ως εξής :
     
             CH3- ……………………μεθύλιο
           CH3CH2- ……………… αιθύλιο
    CH3CH2CH2- ……………… προπύλιο
      CH3-CH- ………………… ισοπροπύλιο.          
             CH3            

Στη συνέχεια κάνουμε αρίθμηση της κύριας αλυσίδας όπως γνωρίζουμε. Η σειρά προτεραιότητας για την αρίθμηση είναι :
Χ.Ο. > ΠΟΛ. ΔΕΣΜΟΣ > ΠΡΟΘΕΜΑ > ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ. Έτσι     

 Π.χ.  
    CH2= C----CH---CH---CH3                CH3--CH-CH2-COOH          
            (      (       (                                  (
           CH2 OH  CH2                             CH2                               
            (             (                                  (                                                                  
           CH3        CH3                             CH3
                      


2,αίθυλο-4,μέθυλο-1εξ-εν-3,ολη         3,μέθυλο-πεντ-εν-ικό οξύ.

 

 

 

26 Φεβρουαρίου 2011

Ονοματολογία ανόργανων ενώσεων


 ΜαΑμ 
 Ονοματολογία       
   Όταν Μ=Η+ …οξέα : HF, HNO3, H2SO4,…..
                                                        Όταν Α=ΟΗ- ...βάσεις : ΚΟΗ, Βa(ΟΗ)2,…..
                                                        Όταν Α=Ο …οξείδια : ΝΟ, Ρ2Ο5, Νa2Ο,…..
                                                        Όταν Μ≠Η
                                                         και Α≠Ο,ΟΗ-…άλατα : NaCl, (NH4)2CO3, K2S,…

ΟΞΕΑ [ΗαΑ]………..μη οξυγονούχα: «υδρο-όνομα Α»…………………..πχ: HF υδροφθόριο
                         …..…..οξυγονούχα: «όνομα Α + οξύ»……..………….….πχ: H2SO4 θειικό οξύ
ΒΑΣΕΙΣ [Μ(ΟΗ)μ] : ……..«υδροξείδιο του Μ».………πχ: AgOH υδροξείδιο του αργύρου
                                                                                                         NaOH υδροξείδιο του νατρίου     
                                                                                                  Fe(OH)2 υδροξείδιο του σιδήρου (ΙΙ)
ΟΞΕΙΔΙΑ [ΜχΟψ]
                                    ..…..μετάλλων: «οξείδιο του Μ»……….πχ:Νa2Ο οξείδιο του νατρίου
                                                                                                           πχ:FeO οξείδιο του σιδήρου(ΙΙ)
                           ..αμετάλλων:«αριθμ-οξείδιο του Μ»…...….πχ: CO2 διοξείδιο του άνθρακα
ΑΛΑΤΑ [ΜαΑμ]..
               ...μη οξυγονούχα:«όνομα Α-ούχο + όνομα Μ»…….. πχ: NaCl χλωριούχο νάτριο
                    …..οξυγονούχα: «όνομα Α + όνομα Μ»….πχ, (NH4)2CO3 ανθρακικό αμμώνιο

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...